I lidé s duševním onemocněním mohou mít normální práci

Even people with mental health issues can have a regular job

Realizace: 8/2023 – 7/2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

 

 Projekt je zaměřen na zaměstnávání lidí s duševním onemocněním na otevřeném trhu práce prostřednictvím metody IPS (Individual Placement and Support).
 
Cílem je ukotvit roli IPS specialistů v 9 organizacích v 5 krajích ČR.
 
  • Fokus Mladá Boleslav 
  • Ledovec 
  • Fokus Tábor 
  • Péče o duševní zdraví – Výměník 
  • Náruč 
  • Lomikámen 
  • Bona 
  • Cedr 
  • Centrum duševního zdraví Brandýsko – Fokus Praha 
Projektová manažerka: Markéta Hulmáková
Odborní garanti: Cris Bergmans, Jan Stuchlík, Petr Špaček
Evaluátor: Pavel Říčan

Klíčové aktivity

spirala-modra.pngZavedení role a podpora IPS koučů

V rámci projektu bude zapojeno celkem 9 různých organizací – poskytovatelů služeb pro lidi s duševním onemocněním. V každé z nich bude zavedena role IPS kouče, který získá v průběhu projektu vzdělávání a podporu a zvýší své kompetence tak, aby byl schopen trénovat, vzdělávat a v praxi podporovat a doprovázet IPS specialisty a zároveň působit ve smyslu implementace a dlouhodobého udržení metody IPS v organizaci.

spirala-modra.pngPodpora IPS v zapojených organizacích

 Na základě výstupu z úvodních auditů věrnosti IPS, sestaví každý IPS tým plán změn zaměřený na konkrétní kroky ke zlepšování kvality poskytované služby a implementaci metody IPS. V průběhu implementace obdrží jednotlivé týmy konzultační a metodickou podporu a IPS specialisté, kteří jsou součástí těchto týmů vzdělávání v jednání se zaměstnavateli na otevřeném trhu práce. Součástí aktivity je také úvodní a závěrečné setkání, které seznámí s aktivitami projektu a přinese konkrétní informace a podněty pro jeho realizaci v zapojených organizacích, na závěr pak budou sdíleny zkušenosti, představeny výstupy a plánovány další kroky po skončení projektu.

Úvodní setkání k projektu 27.11.2023

 
 spirala-modra.pngMetodická a systémová podpora metody IPS

Bylo definováno několik oblastí, jejichž popis, podpora a definování je v tomto směru klíčové: definování a popis v České republice nové role IPS kouče a také role IPS specialisty, která je většinou v rámci týmů poskytovatelů služeb neukotvená, zpracování podkladů pro MPSV tak, aby byly zohledněny aktuální trendy a výzkumy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dále vznikne videospot, který bude informovat odbornou (včetně poskytovatelů služeb) i laickou veřejnost o přínosech práce lidí s duševním onemocněním na otevřeném trhu práce. Součástí aktivity bude také sestavení a pravidelné setkávání a informování tzv. rady projektu, která bude složena z klíčových stakeholderů z řad odborné veřejnosti a uživatelů služeb. V rámci aktivity bude zpracován rovněž metodický dokument Funkční model IPS pro Českou republiku, kde bude podrobně popsána role IPS kouče a postup zavedení role a implementace metody IPS a který bude jedním z výstupů projektu.

spirala-modra.pngMonitoring a evaluace projektu

Ve všech IPS týmech zapojených organizací, budou realizovány 2 audity – jeden v úvodní části projektu a druhý v jeho závěrečné fázi – zaměřené na hodnocení poskytované služby v jednotlivých oblastech, které definují metodu IPS. Audity věrnosti poslouží jako základní zdroj informací pro evaluaci projektu a zároveň budou podpůrným prvkem pro rozvoj IPS v práci týmů v průběhu projektu a vodítkem pro práci IPS kouče. K jejich úspěšné a profesionální realizaci bude v úvodní části projektu vyškoleno 12 auditorů.
Součástí aktivity je dále monitoring a průběžná evaluace projektu a jeho dopadů včetně vstupní a souhrnné zprávy z evaluace. Průběžně bude probíhat sběr a budou vyhodnocována data o službě IPS, jejích klientech a úspěšnosti v jejich podpoře. Proběhne rovněž kvalitativní hodnocení formou skupinových rozhovorů, které ověří, jestli je zavedený systém IPS koučů funkční a přínosný pro IPS specialisty. 

Trénink auditorů 28. - 29.11.2023 
 
Harmonogram aktivit

2023             Úvodní setkání k projektu se zahraničním garantem (11/2023)
                     Školení auditorů zahraničním garantem (11/2023)
                     Setkávání a vzdělávání IPS koučů 
 
2024            Vstupní audit věrnosti modelu IPS (2 – 4/2024)
                    Vypracování plánu změn a jeho realizace (4 – 6/2024)
                    Školení IPS specialistů v jednání se zaměstnavateli (4 – 5/2024)
                    Setkávání a vzdělávání IPS koučů (1x za 2 měsíce)
                    Konzultační a metodická podpora při zavádění změn (4 – 6/2024)
                    Stáž v Holandsku (9 – 10/2024)
                    Tvorba metodických materiálů (2024)
 
2025             Seminář - podpora při zavádění změn se zahr. garantem (2 – 3/2025)
                     Setkávání a vzdělávání IPS koučů (1x za 2 měsíce)
                     Tvorba metodických materiálů (2025)
 
2026             Druhý audit věrnosti (1 - 3/2026)
                     Vyhodnocení plánu změn (1 - 3/2026)
                     Tvorba metodických materiálů (2026)
                     Závěrečné setkání k projektu (6/2026)