Snižování omezovacích prostředků a podpora zvládání a předcházení konfliktům na psychiatrických odděleních


@Fondy EHP a Norska

Podrobné informace a veškeré materiály k projektu najdete na webových stránkách: www.bezpecivpsychiatrii.cz

Plný název projektu:
Vzděláváním ke zlepšení situace na poli lidských práv (LP-HRMGSA-040)

Stručné shrnutí projektu.
Tisková zpráva k zahájení projektu.

1. ledna 2022 – 30. dubna 2024
Partneři: University of South-Eastern Norway
Zapojené psychiatrické nemocnice a oddělení: Psychiatrické nemocnice Bohnice, Horní Beřkovice a Jihlava, Fakultní nemocnice v Ostravě a Plzni a Ústřední vojenská nemocnice v Praze
Projektová manažerka: Lenka Březinová
Odborní garanti: Tomáš Petr, Marek Procházka a Pavel Říčan

Aktuality a výstupy aktivit projektu:
spirala-modra.pngÚvodní konference pro zástupce zapojených oddělení proběhlo 14. února 2022 v Praze.
Konkrétní informace včetně programu setkání naleznete v pozvánce.
Podrobnosti k cílům a aktivitám projektu najdete v prezentacích z úvodního konference:
Záměr, cíle a výstupy projektu (Marek Procházka)
- Aktivity, termíny a první kroky projektu (Lenka Březinová)
- Zahraniční stáž v Norsku (Bengt Eirik Karlsson)
Pár fotografií je zveřejněno v albu k úvodní konferenci.
spirala-modra.pngMetodika evidence a monitoring používání omezovacích prostředků
V červnu 2022 byla dokončena tvorba jednotné metodiky evidence používání omezovacích prostředků včetně přiložené tabulky pro záznam evidence, na jejímž základě budou jednotlivá oddělení zapojená do projektu sbírat data, která umožní sledovat, zda po zavedení změn a proškolení pracovníků došlo ke snížení využívání omezovacích prostředků. Za tímto účelem proběhla dvě setkání expertní skupiny, na kterých se experti projektu a zástupci oddělení věnovali představení jednotlivých oddělení, diskusi o nejasných bodech v evidenci omezovacích prostředků a konkrétním připomínkám k navržené metodice. S cílem zmapování stávající situace proběhly také monitorovací návštěvy expertů na odděleních zapojených lůžkových zařízení.
spirala-modra.pngV prvních šesti mesících projektu bylo zahájeno vzdělávání a podpora pracovníků a managementu zapojených nemocnic. Proběhly dvě zahraniční stáže v Norsku, kde se pracovníci v přímé péči seznámili se systémem norské psychiatrické péče, základními parametry programu WHO zaměřeného na podporu lidských práv v péči o lidi se zdravotním postižením v oblasti duševního zdraví (WHO QualityRightsa především navštívili konkrétní oddělení psychiatrické péče. Zajímavé bylo především využití metody Oteřeného dialogu k plánování a hodnocení léčby a reflektivního rozhovoru k řešení náročných situací (např. sebepoškozování). Pracovníci rovněž navštívili oddělení, které vedle medikace zvláště zdůrazňuje význam všech dalšího složek léčby (různé druhy terapií) a aktivně nabízí pacientům pomoc a podporu při změnách, snižování či vysazování medikace. Děkujeme Bengtu Eirikovi Karlssonovi, zástupci našeho norského partnera za vlídné přijetí a organizaci stáže. Podrobnosti k seminářům pro vedoucí pracovníky psychiatrických zařízení najdete v pozvánkách níže.

Termíny:
Aktivity prvního roku včetně termínů jsou shrnuty v harmonogramu projektu.
Monitoring používání omezovacích prostředků
Spirala-zelena.png 28.3.2022 (11.00-14.00, Praha): setkání expertní skupiny (včetně zástupců zapojených oddělení)
První setkání expertní skupiny bylo věnováno vzájemnému představení jednotlivých oddělení a diskusi o nejasných bodech v evidenci omezovacích prostředků.
 Spirala-zelena.png6.6.2022 (13.00-16.00, online): setkání expertní skupiny (včetně zástupců zapojených oddělení)
Setkání bylo věnováno diskusi nad připomínkami k návrhu metodiky evidence používání omezovacích prostředků.
Spirala-zelena.png8.9.2022 (11.00-14.00, Praha): setkání expertní skupiny (včetně zástupců zapojených oddělení)
Spirala-zelena.png1.11.2022 (13.00-16.00, online): setkání expertní skupiny (včetně zástupců zapojených oddělení)
Spirala-zelena.png03/2022 - 05/2022: I. monitorovací návštěva na odděleních
Spirala-zelena.png07/2022 - 03/2024: II. a III. monitorovací návštěva na odděleních
Vzdělávání pro vedení psychiatrického lůžkového zařízení
Spirala-zelena.png26.4.2022 (Praha): Lidská práva v psychiatrické péči (Marie Lukasová, Markéta Vítková)
Cílem semináře je zprostředkování právního pohledu na témata související s hospitalizací na psychiatrickém oddělení doplněného o pohled lektora s vlastní zkušeností a společnou diskusi, která umoží identifikovat aktuální zdroje napětí a sdílet poznatky o sovědčených postupech v praxi. Více informací najdete v anotaci semináře.
Spirala-zelena.png22.6.2022 (Praha): Jak vytvářet prostředí omezující konflikty a podporující lidská práva (Adam Žaludek, Mostafa Tousson, Tomáš Petr a Marek Procházka)
Spirala-zelena.png11.-13.10.2022: zahraniční stáž v Norsku (Oslo)
Vzdělávání pro pracovníky v přímé péči
Spirala-zelena.png3.-5.5. a 13.-15.6.2022: zahraniční stáž v Norsku (Oslo)
Spirala-zelena.png12.-13.9.2022 (Praha): Prevence konfliktů (model Safewards)
Spirala-zelena.png3.-4.11.2022 (Praha): Použití deeskalačních technik

Užitečné zdroje informací:
spirala-modra.pngMetodické doporučení pro poskytovatele lůžkové péče k omezení volného pohybu pacienta a používání omezovacích prostředků u pacienta, Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR č. 4/2018.
spirala-modra.pngPříloha standardu akutní lůžkové psychiatrické péče: Požadavky na stavební, technické a věcné vybavení oddělení poskytujících akutní lůžkovou psychiatrickou péči. Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2021.

spirala-modra.pngPetr, T. & Procházka, M. (2021). Jak pracovat s konflikty na psychiatrických odděleních? Představení metodiky Safewards, intervence, přínosy pro praxi. Česká a slovenská psychiatrie, 117(6), 306–311.
spirala-modra.pngLukasová, M. (2018). Omezovací prostředky v psychiatrii: Právní pohled na používání omezovacích prostředků. Ministerstvo zdravotnictví ČR.
spirala-modra.pngDubnová, M. & Holá, B. & Řezníková, V. & Říčan, P. (2018). Omezovací prostředky v psychiatrii: Zpráva z kvalitativního výzkumu. Ministerstvo zdravotnictví ČR.
spirala-modra.pngŘíčan, P. & Procházka, M. (2022), Experiences with QualityRights audits and efforts to reduce restraints. WAPR BULLETIN Nº 48.

Článek o nejednotnosti definice a evidence využívání omezovacích prostředků (28.1.2021).
Článek k novele zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách (1.2.2022).