CARe Česká republika

CARe neboli Comprehensive Approach to Rehabilitation je jedním ze světově uznávaných rehabilitačních přístupů. Jeho autory jsou Holanďané Jean-Pierre Wilken a Dirk den Hollander, kteří jeho vývoji zasvětili svůj profesní život.

Model CARe je zajímavý z několika důvodů:
  1. Snaží se o využití a propojení funkčních prvků z jiných rehabilitačních škol – především z Bostonské univerzity (Centrum pro psychiatrickou rehabilitaci – W. Anthony a kol.: poskytování individuální metodické podpory zaměřené na rozvoj), ale i například z UCLA univerzity (R. P. Liberman: rozvoj znalostí a dovedností klientů). Výrazným prvkem CARe modelu je také zaměření na práci s okolním prostředím. Autoři modelu CARe se v této oblasti nechali ovlivnit britskými autory (D. Bennett, G. Shepherd) a kolegy z Itálie (Basaglia a kol.), jež rozvinuli myšlenku zapojení klientů, kteří jsou v první řadě vnímáni jako občané, do komunity.
  2. CARe je v zásadě univerzální rehabilitační metoda, použitelná v širokém spektru různých zařízení a služeb – uplatní se v komunitních službách i v lůžkových zařízeních, která mají ambici pracovat systematicky s lidmi se zdravotním omezením na dosahování jejich cílů v duchu Recovery (zotavování). Metoda CARe je využívána nejen u lidí s duševním onemocněním, ale i u jiných cílových skupin.
  3. CARe je inovativní metoda, která se stále rozvíjí. Jean-Pierre Wilken realizoval řadu výzkumů zaměřených na hledání účinných prvků zotavování a výstupy těchto studií se promítly do změn v přístupu i metodických postupech. Velký vývoj prodělal CARe zcela nedávno, když se nechal ovlivnit The Strengths-Based modelem Charlese Rappa a Richarda Goschi z Kansasu a jádro rehabilitačních nástrojů se stalo velmi srozumitelným a výborně použitelným v praxi.
Metoda CARe se zaměřuje v první řadě na zlepšení kvality života, převzetí odpovědnosti sám za sebe a začlenění do komunity.
 
CARe zahrnuje teoretická východiska, základní vizi a praktické pracovní metody a nástroje. I když podstata metody zůstala po celá léta zachována - podpořit lidi v dosažení požadované kvality života - metoda sama se dále vyvíjela pod vlivem nových vědeckých poznatků a sociálních hnutí. Kromě toho se dále rozvinuly i možnosti jejího využití pro konkrétní oblasti či cílové skupiny. Metoda CARe je využívána například v podporovaném bydlení, ve službách v oblasti péče o duševní zdraví, v sociálních službách, ve službách pro lidi bez domova, v týmech asertivní komunitní léčby (ACT a FACT), v chráněném bydlení, v oblasti opětovného začleňování do pracovního prostředí, ve forenzní péči i při léčbě závislostí, apod. 
 
Vzdělávání trenérů v Modelu CARe:

První kurzy v CARe modelu se konaly v ČR v letech 1999–2001. Od té doby je u nás CARe nejrozšířenější metodikou (modelem) psychosociální rehabilitace. Bohaté zkušenosti s ní mají především pracovníci v komunitních sociálních službách.
 
V roce 2015 The CARe Europe otevřelo mezinárodní Trénink trenérů v modelu CARe, ve kterém je ČR zastoupena třemi budoucími trenéry v metodice CARe. V roce 2016 zrealizovalo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví ve spolupráci s The CARe Europe a s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice Trénink trenérů v metodě CARe, z něhož vzešlo 30 nových trenérů.
 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví zároveň do své nabídky vzdělávacích kurzů zařadilo kurz Model CARe - komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci, zaměřený na seznámení s metodou CARe a jejím využitím v praxi.
 
Platforma CARe ČR:
 
V roce 2016 založili aktivní trenéři Platformu CARe Česká republika. Cílem této platformy je sdružovat absolventy CARe, sdílet dobrou praxi ve službách a zajistit další rozšíření CARe přístupu při zachování vysoké kvality.
 
Platforma CARe ČR si klade za cíl vytvářet příležitosti pro sdílení odborných poznatků a zkušeností a dále rozvíjet možnosti vzdělávání a zavádění modelu CARe do praxe (např. organizováním setkání absolventů či trenérů, vkládání příspěvků do společného diskusního fóra, vytváření základny odborných materiálů atd.).  
 
Součástí poslání Platformy CARe ČR je také zprostředkování poznatků a vývoje modelu CARe ve spolupráci se zahraničím. Zástupci platformy se budou účastnit mezinárodních setkání The CARe Europe (The CARe Network), zprostředkovávat informace ze zahraničí a případně se zapojovat do aktivit této organizace za cílem šíření a rozvoje dobré praxe psychosociální rehabilitace.
 
CARe Česká republika je prostřednictvím Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví členem The CARe Network s oprávněním poskytovat CARe vzdělávání a podporu při zavádění tohoto modelu ve zdravotních i sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním.
 
Poster a leták se základními informacemi o modelu CARe a aktivitách spojených s CARe v České republice.

Článek o využití modelu CARe v psychiatrických nemocnicích v ČR: Možnosti psychosociální rehabilitace v psychiatrické nemocnici (MUDr. Marek Páv, Ph.D., Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová, MUDr. Jana Šťastná)

V případě zájmu o bližší informace či spolupráci můžete kontaktovat:
 
Janu Pluhaříkovou Pomajzlovou, frekventantku mezinárodního Tréninku trenérů v modelu CARe a odbornou garantku a lektorku kurzu Model CARe - komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci
Email: pomajzlovic@centrum.cz; GSM: 775 961 964
 
Pavlu Šelepovou, manažerku Vzdělávacího institutu Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví
Email: selepova@cmhcd.cz; GSM: 775 582 277

Kontakty


Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.

Lublaňská 1730/21
120 00 Praha 2

+420 222 515 305

cmhcd@cmhcd.cz

Číslo účtu: 2247602504/0600
MONETA Money Bank, a.s.


IČ: 62936654
DIČ: CZ62936654


ČRA OPZ OPPPR Sprinx Bilatarál
© 2021 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, cmhcd@cmhcd.cz