Kurzy

Zde najdete přehled všech kurzů z nabídky Vzdělávacího institutu. Vypsané termíny, na které se již lze přihlásit, pak v rubrice Aktuální kurzy.
 

 

PRO ZDRAVOTNÍKY! Verbální deeskalace agitovaného pacienta

Cílem kurzu je trénink v deeskalačních technikách - komunikačních dovednostech specifických pro kontakt s pacienty v tenzi, v rozčilení či jiném diskomfortu, který by mohl vyústit v agresi.

NOVINKA! Komunikace zaměřená na zotavení a silné stránky pro pracovníky v pomáhajících profesích

Kurz pro všechny pracovníky v pomáhajících profesích, kteří si chtějí rozšířit komunikační dovednosti v individuálních konzultacích s klienty a více procvičit vědomé vedení rozhovoru.

NOVINKA! Úvod do práce se skupinou zaměřenou na zotavení a silné stránky

Kurz pro všechny pracovníky v pomáhajících profesích i neformální pečovatele, kteří si chtějí osvojit základy práce se skupinou zaměřenou na zotavení.

NOVINKA! Safewards – jak předcházet konfliktům v péči o klienty s duševním onemocněním

Model Safewards nabízí inspirativní přístup k vytváření pozitivní atmosféry v pobytových zařízeních pro lidi s duševním onemocněním. Snaží se analyzovat a popsat základní zdroje konfliktů při pobytu v rezidenčních službách a navrhuje určité kroky/intervence, jejichž cílem je minimalizace výskytu konfliktů, nežádoucích událostí a používání omezovacích opatření.

Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví

Pětidenní vzdělávací program připravuje absolventy na práci na pozici peer konzultanta (osoba s vlastní zkušeností s duševním onemocněním pracující v rámci profesionálních týmů poskytovatelů služeb jako odborník na vlastní onemocnění). Absolventi získají cenné zkušenosti a kompetence potřebné pro zapojení do pracovních týmů v organizacích poskytujících péči osobám s duševním onemocněním.

Jak rozumět profesi peer konzultanta z hlediska hodnot a dovedností: tipy pro praxi

Máte zájem stát se peer konzultantem a nevíte, zda je to práce pro vás? Jste začínající peer konzultant a potřebujete se lépe zorientovat v praktických aspektech práce na této pozici? Jste již pracující peer konzultant, který by si rád osvěžil základy, vrátil se zpět k hodnotám, na kterých peerství stojí, či byste měli rádi prostor pro dotazy z praxe?

Kouč pro praxi orientovanou na zotavení

Jste v roli metodika, kouče, mentora nebo vedoucího ve zdravotních či sociálních službách nebo se na tuto roli aktuálně připravujete? Rádi byste načerpali novou inspiraci? Zamýšlíte se nad tím, jak skutečně podporovat zotavení, aby to nebyl pouze prázdný pojem? Hledáte konkrétní postupy, tipy a podněty, jak ve vašem týmu posílit hodnoty a postoje zaměřené na zotavení? V tomto kurzu můžete získat podporu, informace, nové pohledy a odborné zdroje, které vám pomohou najít lepší ukotvení v roli “kouče pro zotavení” a utvářet tak novou definici kvality péče ve vašem týmu.

Model CARe - komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci

Metoda CARe (Comprehensive Approach to Rehabilitation) je jedním ze světově uznávaných přístupů v psychosociální rehabilitaci, zaměřeným na zotavení a založeným na respektu k individuálním potřebám klientů, uplatňování principů zplnomocňování a posilování silných stránek uživatelů služeb i jejich prostředí. Kurz se zaměřuje na seznámení s metodou a jejím využitím v praxi.

Základy včasné intervence a včasné detekce v počátcích závažného duševního onemocnění

Program je určen pracovníkům všech profesí terénních týmů v oblasti duševního zdraví, center duševního zdraví a spolupracujících profesionálů (psychologové, psychiatři, sociální pracovníci…). Cílem je seznámení s principy a možnostmi včasných detekcí (ED) a včasných intervencí (EI) v počátcích závažného duševního onemocnění (SMI).

IPS (Individual Placement and Support) – podporované zaměstnávání lidí s duševním onemocněním

Kurz se věnuje problematice začleňování lidí s vážným duševním onemocněním na volný trh práce podle modelu IPS (Individual Placement and Support) a základním odlišnostem od klasického podporovaného zaměstnávání.

Suicidalita u lidí se závažným duševním onemocněním

Kurz se věnuje problematice suicidality a sebepoškozování u lidí se závažným duševním onemocněním, kteří jsou těmito fenomény mnohonásobně více ohroženi.

Základní trénink v metodě Yucel

Základní kurz je určen pro účastníky, kteří mají dostatečné předchozí vzdělání a pracovní zkušenosti, aby po prvních 2 výukových dnech byli schopni aplikovat Yucelovu metodu v praxi.

Vedení skupin pro peer konzultanty

Kurz je určen pro pokročilé, tj. pro peer konzultanty, kteří již mají zkušenost s vedením nebo spoluvedením podpůrných skupin v rámci služeb péče o lidi s duševním onemocněním, nebo pro ty, kdo absolvovali kurz „Role peer konzultanta: komunikace orientovaná na silné stránky a práce se skupinou v praxi“.

Práce s rodinami osob s duševním onemocněním

Kurz poskytuje pohled na rodinu jako na důležitého činitele v průběhu nemoci a léčby. Reaguje tak na trend ve vyspělých zemích, kdy terapie nepracuje pouze s nemocným člověkem, ale s celým rodinným systémem. Ukazuje se, že taková práce urychluje proces zotavení. Výhodou kurzu je lektorská spolupráce klinického psychologa a sociálního pracovníka, tedy využití různých úhlů pohledu a jiného typu zkušeností z práce s rodinou.

Jak připravit a vést kurzy zaměřené na zotavení: lektorské dovednosti

Kurz určený nejen pro peer pracovníky, ale pro všechny, kdo si chtějí osvojit dovednosti potřebné pro přípravu a realizaci různých edukačních aktivit zaměřených na zotavení (prezentace, facilitace a práce se zpětnou vazbou). Tyto měkké dovednosti jsou využitelné nejen při výuce a dalších destigmatizačních aktivitách, ale i v přímé práci s klienty.

Global assessment of functioning (GAF)

Nástroj k posuzování míry celkového fungování u lidí se závažným duševním onemocněním. Kurz je zaměřen na profesionály, kteří pracují s klienty s duševním onemocněním a potřebují při plánování rehabilitačního procesu poznat celkové fungování klienta v rámci sociálních interakcí a vliv klinických příznaků onemocnění na tyto interakce.

Metoda HoNOS – hodnocení zdravotního stavu klienta s duševním onemocněním

Kurz nabízí osvojení metody šetření zdravotního stavu duševně nemocných prostřednictvím nástroje HoNOS (Hodnocení zdravotního stavu – Wing a kol. 1995). Metoda slouží ke sledování vývoje zdravotního stavu a sociálních funkcí u lidí s duševním onemocněním, ale také k hodnocení efektivity jednotlivých služeb v oblasti duševního zdraví, jejich zkvalitňování, plánování a financování. K dispozici je verze pro externí hodnotitele i verze sebeposuzovací s možností srovnání a získání komplexnějších výsledků.

Specifika v práci komunitní psychiatrické sestry

Cílem vzdělávacího kurzu je odborně připravit psychiatrické sestry na práci v oblasti komunitní péče, tedy v přirozeném prostředí pacienta a případně usnadnit přechod psychiatrických sester pracujících v oblasti lůžkové péče do oblasti péče komunitní.

Case management v příbězích

Kurz je praktický a interaktivní. Je zaměřen na prohloubení dovedností pracovníka v roli case managera a na zprostředkování zkušeností v práci s klienty s duševním onemocněním. Absolventi budou z kurzu vybaveni praktickými dovednostmi v práci s osobami s duševním onemocněním pomocí metody case managementu. Konkrétně se jedná o asertivní kontaktování osob s duševním onemocněním a mapování jejich potřeb a sociální situace, vypracování rehabilitačního plánu, spolupráci s rodinou, krizovou intervenci, práci s klientem s chronickým duševním onemocněním, s duální diagnózou a s poruchou osobnosti, týmové vedení případu klienta a práci s nástroji, které má case manager k dispozici. Absolventi budou kompetentní používat metodu case managementu v práci s osobami s těžkým duševním onemocněním.

Příprava na návrat. Jak prakticky na podporu zotavení během hospitalizace

Kurz praktickou a zážitkovou formou seznamuje účastníky s možnostmi podpory zotavení lidí, kteří přechází z komunitní péče do nemocnice nebo se připravují na propuštění/návrat z psychiatrické hospitalizace domů.

Jak připravit týmy na zapojení peer konzultanta

Vzdělávací program určený týmům s cílovou skupinou lidí s duševním onemocněním. Cílem kurzu je připravit tyto týmy na zapojení peer konzultanta tam, kde o tom uvažují, nebo zlepšit zapojení a fungování peer konzultanta v rámci týmu, kde již tato pozice existuje.

Přístup ke klientům s poruchou osobnosti v sociálních službách

Pro zvládnutí práce s klientem je proto vhodné znát principy myšlení, obvyklé chování a reakce v zátěži, které jsou pro tuto cílovou skupinu klientů typické. Pochopení jejich způsobu myšlení totiž může pomoci najít optimální způsoby komunikace a možnosti spolupráce, a zamezit tak eskalaci konfliktů.

Camberwellské hodnocení potřeb (CAN)

Kurz nabízí seznámení s metodou šetření potřeb lidí s duševním onemocněním, kterou je možné využít v rámci standardní práce s klientem, tj. mapování situace klienta a následného plánování péče. Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb (Phellan a kol. 1995) je metoda mapující zdravotní a sociální potřeby závažně duševně nemocných. Účelem šetření je zjistit, ve kterých oblastech uživatel péče potřebuje pomoc a ve kterých se mu jí už dostalo. Hodnotit se může jak struktura potřeb a míra poskytnuté/potřebné pomoci mezi dvěma časovými obdobími, tak rozdíly mezi hodnocením uživatele, profesionála nebo pečovatele. Výsledky šetření ukazují na vliv a úspěšnost intervencí na potřeby uživatelů zařízení.

Camberwellské hodnocení potřeb (CAN) - praktický nácvik

Kurz nabízí upevnění dovedností při používání metody šetření potřeb lidí s duševním onemocněním – Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb (CAN). Je zaměřen na pracovníky, kteří metodu při práci s klienty/pacienty (duševně nemocnými) již používají, ale nejsou si v práci s formulářem jistí, naráží na praktické problémy, apod.

Umíme se domluvit: sociální práce s duševně nemocnými zaměřená na zotavení klienta

Kurz je určen především sociálním pracovníkům státní správy a samosprávy. Má zprostředkovat širší spektrum znalostí pro práci s duševně nemocným klientem.

Přístup k sexualitě lidí s psychózou

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí specifik sexuality u lidí s psychózou. Součástí kurzu je také seznámení se základy sexuologie.

Práce s lidmi s duální diagnózou

Kurz nabízí vhled do dynamické souvislosti a vzájemného propojení problematiky závislostí a duševního onemocnění, které je nutné pro vytvoření modelu komplexní péče v této oblasti. Věnuje se celému procesu léčby duálních diagnóz včetně konkrétních nástrojů práce s klientem a spolupráce s rodinou a okolím klienta.

Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou duševního onemocnění (zejména závažnějších stavů vyžadujících pomoc v sociální oblasti) a problematikou péče o duševně nemocné, včetně jejího legislativního rámce a problematiky posuzování nároku na příspěvek na služby u duševně nemocných.

Role peer konzultanta: komunikace orientovaná na silné stránky a práce se skupinou v praxi

Jak zplnomocňovat v rámci skupinové a individuální práce s klienty? Jak založit a vést peer skupinu? Kurz se zaměřuje na rozšíření znalostí a dovedností v oblasti komunikace s klientem a také na prezentaci služeb a podpory, kterou může peer konzultant klientům nabídnout. Je určen peer konzultantům, kteří již na pozici nějakou dobu pracují a mají zkušenosti z praxe.

Role peer konzultanta: práce s osobním příběhem v praxi

Jak používat svůj příběh zotavení jako pracovní nástroj? Jak předejít rutině v práci se svým osobním příběhem? Jak podpořit klienta v různých fázích zotavení? Kurz se zaměřuje na rozšíření znalostí a dovedností v oblasti práce s osobním příběhem, který představuje základní pracovní nástroj peer konzultanta. Kurz je určen peer konzultantům, kteří již na pozici nějakou dobu pracují a mají zkušenosti z praxe.

Role peer konzultanta: podpora zotavení v praxi

Jak využít fáze zotavení v každodenní praxi? Jak si dlouhodobě udržet naději v práci peer konzultanta? Kurz se zaměřuje na rozšíření znalostí a dovedností v oblasti konceptu zotavení (recovery), který je základním východiskem pro práci peer konzultanta. Je určen peer konzultantům, kteří již na pozici nějakou dobu pracují a mají zkušenosti z praxe.

Multidisciplinární přístup v péči o osoby s duševním onemocněním

Účastníci kurzu se seznámí s rozmanitostí a provázaností problematiky duševních onemocnění a s ní souvisejícími důvody pro nutnost spolupráce pracovníků různých profesí, institucí a poskytovatelů služeb v péči o osoby s duševním onemocněním. Získají informace o jednotlivých složkách systému péče o duševně nemocné a o principech komunitní péče. Naučí se rozlišit úrovně spolupráce týmů, služeb a organizací. Dozvědí se, jaké je profesní složení multidisciplinárních týmů a jaké jsou činnosti a kompetence v týmech. Získají schopnost komunikovat v týmech, seznámí se s odlišnostmi v odborném jazyce jednotlivých profesí i s možnými překážkami ve funkčnosti týmů

Cesta k zotavení z duševní nemoci metodou psychiatrické rehabilitace

Kurz vychází z výukových modulů, které vznikly v projektu MATRA III – projektu na podporu vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví, a dále z osnovy vzdělávání pro pracovníky komunitních služeb mezinárodního projektu PSYCHO-RESCUE. Do kurzu byly vybrány moduly určené k prohloubení znalostí a dovedností v oblastech komunitní péče, šetření, cílů intervence a problémových situací v rámci psychiatrické rehabilitace. Lektory kurzu jsou odborníci různých profesí s dlouholetou praxí v komunitních službách.

Peer programy

Kurz ze série 4 jednodenních kurzů na téma Aktuální trendy a způsoby pomoci v oblasti péče o duševní zdraví perspektivou uživatelů. Na přípravě kurzu i na výuce se podílejí lektoři s vlastní zkušeností a odbornou kvalifikací.

Self management

Kurz ze série 4 jednodenních kurzů na téma Aktuální trendy a způsoby pomoci v oblasti péče o duševní zdraví perspektivou uživatelů. Na přípravě kurzu i na výuce se podílejí lektoři s vlastní zkušeností a odbornou kvalifikací.

Destigmatizace - stigma a diskriminace lidí s duševním onemocněním

Kurz ze série 4 jednodenních kurzů na téma Aktuální trendy a způsoby pomoci v oblasti péče o duševní zdraví perspektivou uživatelů. Na přípravě kurzu i na výuce se podílejí lektoři s vlastní zkušeností a odbornou kvalifikací.

Recovery (zotavení) v péči o duševní zdraví perspektivou uživatelů

Kurz ze série 4 jednodenních kurzů na téma Aktuální trendy a způsoby pomoci v oblasti péče o duševní zdraví perspektivou uživatelů. Na přípravě kurzu i na výuce se podílejí lektoři s vlastní zkušeností a odbornou kvalifikací.

Role peer konzultanta v týmu služeb pro osoby s duševním onemocněním

Vzdělávací program určený peer konzultantům (pracovníkům s vlastní zkušeností s duševním onemocněním) zapojeným do týmů poskytujících služby osobám s duševním onemocněním. Jeho cílem je posílit účastníky ve stávající roli peer konzultanta a prohloubit jejich základní znalosti a dovednosti, které při své práci využívají.

Trauma: člověk s duševním onemocněním jako oběť trestného činu

Kurz seznámí posluchače s dopady traumatické zkušenosti způsobené násilným trestným činem na skupinu lidí trpících duševním onemocněním.

Trénink trenérů v metodě IPS (Individual Placement and Support)

Trénink je určený všem zájemcům, kteří se do budoucna chtějí vážně zabývat IPS a rozvíjet tento přístup ve své organizaci. Povede ho Sarah Swanson, trenérka v IPS Employment Center, Rockville Institute (https://www.ipsworks.org/) v USA.

Supervize pro peer konzultanty

Otevřená supervizní skupina pro peer konzultanty napříč celou ČR a všemi službami (komunitní, ambulantní či lůžková zařízení).