Model CARe - komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci

Lektoři: Zdeněk CísařMgr. et Mgr. Martin Fojtíček, Bc. Michal Kašpar, Jaroslav Kerouš, Mgr. Eva Klimešová, Mgr. Vladimíra Křížová, Mgr. Juraj Marendiak, Mgr. Václav Matuška, Jan Mužík, Bc. Blanka Novotná, Mgr. Martin Okáč, Mgr. Ivona Orzságová, MUDr. Miroslav Pastucha, Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová, Mgr. Tomáš Rezek, Bc. Michal Šalplachta, DiS., Mgr. Lenka Škvorová, Mgr. Martin Šťastný, Dr. Lenka Turková, Barbora Vráželová (aktuální lektorské obsazení najdete vždy v pozvánce na konkrétní kurz)
Odborným garantem kurzu je Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová. Ve vybraných částech kurzu učí lektorská dvojice včetně zkušených peer lektorů a konzultantů.
Rozsah: 5 dní přímé výuky (40 výukových hodin) a e-learningová část výuky – zpracování 5 zadaných úkolů (10 výukových hodin). Celkem 50 výukových hodin.
Časový rozvrh: 9.00 – 17.00
Akreditace:
MPSV: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách
Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem) 

Pozvánky na aktuálně vypsané kurzy: 
17. 9., 23. 10., 27. 11. 2024, 9. 1. a 20. 2. 2025 (VOLNÁ MÍSTA): Pozvanka_CARe_092024_Praha-I
27. 9., 22. 10., 26. 11. 2024, 7. 1., 4. 2. 2025 (KAPACITA NAPLNĚNA): Pozvanka_CARe_092024_Praha-II

Hlavním cílem kurzu je naučit účastníky užívat v praxi základní principy, hodnoty a metody práce orientované na zotavení, které tvoří základ metody CARe - komplexního přístupu v psychosociální rehabilitaci. Metodika výrazně usnadňuje a podporuje proces individuálního plánování a vybízí k práci s prostředím klienta. Zvyšuje tak kvalitu poskytovaných služeb vzhledem k zaměření na individuální potřeby uživatelů služeb. Kurz je zaměřen na získání komplexního pohledu na oblast péče o duševní zdraví, na získání znalostí a dovedností k aplikaci metody CARe do praxe a na rozvoj osobních měkkých dovedností pracovníků. Specifickým přínosem kurzu je zaměření na získání dovedností zaměřených na uplatňování principů zplnomocňování a na posilování silných stránek uživatelů služeb i jejich okolí.

Účastníkům kurz nabízí podporu a provázení během praktického nácviku používání jednotlivých nástrojů metody CARe nejen během přímých setkání, ale také v mezidobí, s možností následné podpory v aplikaci metody CARe po absolvování kurzu.

Osnova kurzu:

  • Úvod do metody CARe - základní principy, koncept zotavení
  • Proces metody CARe a práce s nástroji v rámci metodiky
  • Osobní zkušenost se zotavením a peer podpora
  • Plánování v rámci modelu CARe
  • Práce se zranitelností a silnými stránkami v rámci CARe modelu
  • Model CARe a práce s prostředím
  • Implementace modelu CARe do praxe a evaluace praxe sociálních služeb

Kurz účastníkům přinese:
Účastníci se seznámí s principy a metodami modelu CARe a naučí se je používat ve své praxi. Seznámí se s procesem zotavení a jeho fázemi a naučí se přizpůsobit svou práci potřebám klienta s ohledem na jednotlivé fáze tohoto procesu. Získají základní znalosti a dovednosti v souvislosti se způsoby práce v metodě CARe: stanovování cílů; zpracování, realizace a vyhodnocení plánu; význam a využití nástrojů CARe. Budou posíleni ve své schopnosti sebereflexe. Porozumí pojmu zplnomocňování a jeho využití v praxi. Seznámí se se základními prvky modelu orientovaného na silné stránky a práce orientované na řešení. Získají znalosti a dovednosti v souvislosti s prací s vnějším prostředím, komunitou a rodinou a využitím těchto zdrojů při práci s klientem. Seznámí se rovněž s aktuálními trendy v péči o duševní zdraví a významem zapojování peer pracovníků do sociálních služeb.

Osvědčení:
Podmínkou získání osvědčení je 90 % účast na kurzu, vypracování 5 úkolů v rámci e-learningové části kurzu a zpracování a obhajoba závěrečné práce/kazuistiky z vlastní praxe v propojení s využitím metody CARe.

Více o metodě CARe a dalších aktivitách v této oblasti najdete také v části našich webových stránek věnovaných platformě CARe ČR.Přihlásit na kurz