NOVINKA! Kouč pro praxi orientovanou na zotavení

Lektoři: Mgr. Martin Halíř, Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová, Jiří Štefl, Petra Kubinová, Mgr. Juraj Marendiak (učí vždy lektorská dvojice, v průběhu kurzu se setkáte se všemi uvedenými lektory)
Rozsah: 5 dní přímé výuky (5x8 výukových hodin), 2 online setkání (2x4 výukové hodiny), e-learningová část výuky + zpracování 2 úkolů (celkem 48 výukových hodin)
Časový rozvrh: Prezenční výuka vždy 9:00 - 17:00h, online výuka vždy 9:00 - 13:00h 
Akreditace: MPSV – sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci / V případě zájmu lze zajistit akreditaci České asociace sester – je třeba požádat minimálně 4 týdny před konáním kurzu.
 
Termíny a rozložení výuky:

20. 5. 2024 9:00 – 17:00h Prezenční
21. 5. 2024 9:00 – 17:00h Prezenční
21. 6. 2024 9:00 – 13:00h Online
18. 9. 2024 9:00 – 17:00h Prezenční
19. 9. 2024 9:00 – 17:00h Prezenční
1. 11. 2024 9:00 – 13:00h Online
14. 11. 2024 9:00 – 17:00h Prezenční

Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz: Pozvanka_Kouc-pro-praxi_052024

V oblasti péče o duševní zdraví jsou na pracovníky v přímé péči kladeny vysoké nároky. Musí si osvojit velký objem informací a dovedností pro svoji práci. V praxi se od nich vyžaduje samostatnost, sebeřízení a v mnoha případech také schopnost nacházet neotřelá inovativní řešení. To vše zároveň v souladu hodnotami organizace a stále více směrem k praxi zaměřené na zotavení.
Odborné vedení a provázení týmů (jak sociálních, tak zdravotních služeb) s sebou nese nároky překračující běžné manažerské dovednosti a zkušenosti z role pracovníka. Předávání hodnot a principů práce a jejich udržování v týmu nebo kultuře organizace bývá nelehký úkol a vedoucí pracovník pak ve své snaze často zůstává osamocený. 
Všechna tato úskalí v praxi vnímáme, a proto jsme vytvořili kurz právě pro ty z vás, kteří máte předávat informace, dovednosti, nástroje a metody odborné práce ostatním, zavádět nové postupy práce do týmu/organizace, zaučovat nové kolegy a doprovázet ostatní v jejich profesním rozvoji. Chceme v něm vytvořit prostor pro vzájemné sdílení zkušeností a využít princip peer-to-peer podpory, protože věříme, že na takto náročný úkol člověk nemusí být sám. Kurz je vhodný pro pracovníky v rolích metodiků, garantů, mentorů nebo koučů týmů, odborných vedoucích služeb, ale i pro ty, kdo mají na starosti vzdělávání v organizaci, stručně řečeno, pro zkušené členy týmu, kteří formálně či neformálně vedou ostatní a jsou nebo mají být nositeli hodnot a kultury v organizaci.
Nabízíme inspiraci a podporu při rozvoji dovedností potřebných pro vedení lidí a služeb v souladu s hodnotami zaměřenými (nejen) na zotavení. Provázet vás bude lektorský tým složený z odborníků s mnohaletou praxí v rozmanitých profesích z oblasti péče o duševní zdraví (učí vždy lektorská dvojice).
 
Osnova kurzu:
  • Vlastní zkušenosti, předpoklady, silné stránky a motivace pro roli kouče v týmu/organizaci
  • Sebezkušenost a tvorba osobních cílů pro kurz, participativní metody plánování
  • Hodnoty přímé práce, kultura týmu/organizace a přenesení do reálné praxe
  • Zotavení jako příklad praxe ukotvené v hodnotách a kultuře týmu, přenesení konceptu do každodenní praxe, aneb jak poznáme, že jsme tým, který zotavení podporuje
  • Role lidí zodpovědných za odborné vedení v týmu a efektivní zvládání různých rolí v odborném vedení týmů
  • Nástroje a další zdroje potřebné pro rozvoj na zotavení orientované praxe, aneb jak zotavení rozvíjet a jak podpořit pracovníky v zaměření na zotavení v jejich praxi
  • Proces učení a využití různých metod učení a podpory, zkušenostní znalost a práce s osobní zralostí a zranitelností lidí v týmu
  • Kreativita a její podpora v přímé práci, sebeřízení a zodpovědnost, ukotvení v odbornosti
 
Kurz účastníkům přinese: Účastníci získají konkrétní dovednosti pro koučování a podporu pracovníků, zažijí si principy spoluvytváření a dozví se, jak zvládat nároky spojené s rolí koučů, mentorů či metodických vedoucích. Kurz zároveň nabídne praktické nástroje, inspiraci a postupy podporující vytváření prostředí organizace, které je zaměřené na zotavení. Účastníci budou pracovat na reflexi vlastních postojů týkajících se praxe zaměřené na zotavení, uvědomění si osobní motivace a předpokladů k práci mentora/kouče/lektora. Důležitou součástí kurzu je možnost vzájemného sdílení zkušeností a společného hledání přístupů, ve kterých hodnoty a principy nejsou pouze formálními deklaracemi, ale žitou zkušeností, kterou je zapotřebí neustále kultivovat.
 
Osvědčení: Podmínkou získání osvědčení je 90 % účast na kurzu a splnění 2 úkolů v období mezi setkáními (individuální a skupinová práce s lidmi ve vlastním týmu, případně se spoluúčastníkem) + závěrečná prezentace dosažení vlastních cílů a praxe ve vlastním týmu či organizaci.Přihlásit na kurz