Specifika v práci komunitní psychiatrické sestry

Lektoři:  Mgr. Tomáš Petr, Ph.D., MUDr. Ondřej Pěč, MUDr. Petr Příhoda, MUDr. Jan Stuchlík, Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová, Mgr. Magdaléna Štochlová, DiS., Mgr. Petra Štechrová, DiS., Jaroslav Hodboď, Mgr. Barbora Hrdličková
Odborným garantem kurzu je Mgr. Tomáš Petr, Ph.D., předseda psychiatrické sekce ČAS.

Rozsah: 15 dní teoretická část (120 výukových hodin) a 1 týden praktická část (40 výukových hodin). Celkem 160 výukových hodin.

Časový rozvrh: Rozsah výuky v jednotlivých dnech je podrobněji rozepsán v přiložené pozvánce

Akreditace:
Kurz je akreditován u Ministerstva zdravotnictví jako certifikovaný kurz (cílová skupina všeobecné sestry s praxí v psychiatrii).
 

Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz

Cílem vzdělávacího kurzu je odborně připravit všeobecné sestry na práci v oblasti komunitní péče, tedy v přirozeném prostředí pacienta a případě usnadnit přechod sester pracujících v oblasti lůžkové péče do oblasti péče komunitní. 
Kurz je vhodný pro psychiatrické sestry, které absolvovaly specializační studium před rokem 2020 (toto studium neobsahovalo informace o komunitních službách). Je vhodný i pro sestry, které již v oblasti komunitních služeb pracují. 

Kurz je určen především pro všeobecné sestry, které mají omezené zkušenosti s prací mimo lůžkové zařízení. Jedná se o komplexní teoretickou a praktickou průpravu pro práci v CDZ nebo v jiné službě komunitního typu. Vstupní požadavky k přijetí do kurzu jsou min. 1 rok praxe v oblasti psychiatrické péče.


Osnova kurzu:
(Teoretická část)
Komunitní systém péče o duševně nemocné, role sestry / Case management a asertivní komunitní léčba / Rehabilitační proces / Multidisciplinární spolupráce / Vztah a komunikace / Psychoedukace a podpora perorální medikace, monitoring zdravotního stavu v domácím prostředí / Praktické administrativně-organizační minimum / Práce s krizí / Práce s rodinou / Úvod do supervize.

(Praktická část) Praxe v sociálně-zdravotním zařízení poskytujících psychiatrickou rehabilitaci v přirozeném prostředí klientů (hodnocení krizových stavů, poskytnutí akutní odborné pomoci v situaci psychické krize, odkazování na jiná zařízení, účast na supervizích a týmových poradách, poskytnutí krizové intervence, neodkladné šetření stavu a odborná intervence přímo v místě rozvoje krizové situace, návštěvy u klientů doma - hodnocení somatického stavu v přirozeném prostředí klienta, rozhovor s rodinou, účast na supervizích a týmových poradách).

Kurz účastníkům přinese:
Absolventi kurzu se seznámí se svými kompetencemi v oblasti komunitní péče a také s kompetencemi ostatních odborníků, se kterými v rámci poskytování péče budou spolupracovat. Budou schopni zhodnotit psychický stav pacienta v jeho přirozeném prostředí, identifikovat problémové oblasti a sestavit individuální plán psychiatrické rehabilitace. Seznámí se se zásadami individuální psychiatrické rehabilitace a case managementu a dokáží je uplatňovat v péči o pacienty. Naučí se provádět činnosti při krizové intervenci a zvládat krizové situace v přirozeném prostředí pacienta. Naučí se také uplatňovat techniky k prevenci relapsu onemocnění a provádět efektivní psychoedukaci jak s pacientem, tak s jeho blízkými.

Osvědčení: Podmínkou získání osvědčení je 85 % účast na teoretické části výuky (povoleny jsou 2 dny absence), zpracování kazuistiky pacienta zaměřené na komunitní péči v rozsahu 3–4 stran a ústní prezentace této kazuistiky. Zároveň je nutné absolvovat týdenní praxi ve smluvním zařízení (zajišťuje pořadatel kurzu).Přihlásit na kurz