Stanovy

(ke stažení v pdf zde – Stanovy)

CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, z. s.

Článek I.

NÁZEV A SÍDLO

Název: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.
Anglický ekvivalent názvu: Centre for Mental Health Care Development
Sídlo: Praha
IČO: 62936654

Článek II.

VZNIK

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví bylo založeno podle § 20 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku jako zájmové sdružení právnických osob na základě smlouvy ze dne 9. 1. 1994 k nápomoci provádění transformace péče o duševní zdraví v České republice a vzniklo registrací u Obvodního úřadu pro Prahu 7 dne 21. 3. 1995. V souladu s ust. § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku byla změněna právní forma Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví (dále jen „Centrum“) na spolek.

Článek III.

ÚČEL

Účelem Centra je iniciovat a realizovat změny, které vedou k přesunu péče o duševní zdraví do komunity, zvyšování respektu k lidem s duševním onemocněním, profesionálním a dostupným službám v oblasti péče o duševní zdraví.

Článek IV.

PŘEDMĚT ČINNOSTI

K naplňování účelu bude Centrum vyvíjet hlavní a vedlejší činnost.

Předmětem hlavní činnosti, která má veřejně prospěšný účel, je:

 1. získávat, vyhodnocovat a poskytovat informace o stavu a podmínkách péče o duševní zdraví v České republice a v zahraničí a o její transformaci
 2. poskytovat podklady pro tvorbu národní politiky péče o duševní zdraví a spolupracovat na její přípravě
 3. poskytovat podklady nezbytné k úpravám systému financování, organizace péče o duševní zdraví a k legislativním změnám, jež se vztahují k péči o duševní zdraví, a navrhovat jejich úpravy a změny
 4. navazovat a udržovat spolupráci s vysokými školami, vzdělávacími a výzkumnými institucemi
 5. vzdělávat relevantní cílové skupiny v oblasti péče o duševní zdraví a rozvíjet tak lidské zdroje
 6. organizovat zahraniční podporu a pomoc v oblasti péče o duševní zdraví
 7. vyvíjet publikační činnost pro cílové skupiny
 8. poskytovat pomoc místním a regionálním úřadům a poskytovatelům péče o duševní zdraví při vypracovávání plánů transformace této péče a budování péče založené na komunitních principech
 9. rozvíjet vzdělávací a tréninkové programy a zařízení
 10. vyhodnocovat pokrok a výsledky transformačního procesu v regionální péči o duševní zdraví
 11. zjišťovat a vyhodnocovat místní a regionální péči o duševní zdraví a možnosti sladění poptávky po službách a jejich nabídky
 12. rozvíjet aktivity směřující ke snížení stigmatu duševního onemocnění a k předcházení diskriminace
 13. zavádět úspěšné inovace ze zahraničí, zasazovat se o jejich rozvoj, metodickou a supervizní podporu
 14. pořádat odborné, osvětové a vzdělávací akce

Předmětem vedlejší hospodářské činnosti, která je vykonávána za účelem podpory hlavní činnosti, je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona, a to konkrétně:

 1. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 2. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 3. vydavatelská činnost
 4. výzkum a vývoj v oblasti společenských věd.

Článek V.

ČLENSTVÍ V CENTRU
 1. Členství v Centru je dobrovolné.
 2. Členem Centra může být právnická osoba, která působí na poli péče o duševní zdraví, anebo která se podílí na jejím rozvoji či tento rozvoj svým působením podporuje a souhlasí s těmito Stanovami.
 3. V případě přeměny člena přechází členství na jeho právního nástupce.
 4. O přijetí nových členů rozhoduje Správní rada na základě písemné přihlášky, ve které kandidát na členství vysloví souhlas s účelem a stanovami Centra. Členství vzniká dnem přijetí usnesení Správní rady o přijetí za člena.
 5. Člena - právnickou osobu zastupuje její statutární orgán nebo jím pověřený delegát, který se prokáže písemnou plnou mocí.
 6. Členství zaniká písemným vystoupením, vyloučením, zánikem právní subjektivity člena, zánikem Centra.
 7. Vystoupení z Centra nabývá platnosti dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení na adresu sídla Centra.
 8. Důvodem k vyloučení člena může být
  1. poškozování dobré pověsti Centra
  2. poškozování zájmů Centra, zneužívání jeho informací v neprospěch Centra a střet zájmů poškozující činnost Centra
  3. nejméně dva roky trvající neúčast na konání Valných hromad Centra
  4. jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z členství v Centru.
 9. O vyloučení člena rozhoduje Správní rada. Písemné rozhodnutí o vyloučení musí být členovi Centra doručeno s poučením, že má právo do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Valná hromada.
 10. Vyloučení nabývá platnosti dnem marného uplynutí lhůty k podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí o vyloučení nebo dnem doručení rozhodnutí Valné hromady, které potvrdilo rozhodnutí Správní rady o vyloučení člena.

Článek VI.

SEZNAM ČLENŮ
 1. Centrum vede seznam členů. V seznamu členů jsou uvedeny identifikační údaje člena a datum vzniku členství.
 2. Změny v seznamu členů provádí ředitel do 30 dnů od dne, kdy změna nastala.
 3. Seznam členů Centra je po souhlasu všech členů veřejně dostupný na webových stránkách Centra.

Článek VII.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
 1. Členové mají právo účastnit se Valné hromady.
 2.  
 3. Každý člen Centra má právo dávat náměty k činnosti a být informován o dění v Centru.
 4. Členové Centra jsou povinni aktivně se podílet na činnosti Centra, dbát jeho dobré pověsti a nepoškozovat jeho zájmy vzájemným střetem nebo jiným závažným způsobem.
 5. Členové Centra jsou povinni sdělit řediteli e-mailovou adresu k doručování dokumentů Centrem a v případě změny i změnu této adresy.

Článek VIII.

ORGÁNY CENTRA
 1. VALNÁ HROMADA
  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Centra.
  2. Valnou hromadu tvoří všichni členové Centra.
  3. Valná hromada rozhoduje o základních otázkách týkajících se Centra a jeho činnosti, o změnách stanov Centra, o základních směrech činnosti Centra a jeho rozvoje a o jeho zrušení, či změně právní formy.
  4. Valná hromada rozhoduje ve všech věcech, které nejsou těmito stanovami svěřeny do působnosti ředitele nebo Správní rady.
  5. Valná hromada dále rozhoduje o těchto otázkách:
   1. projednává a schvaluje zprávu Správní rady o její činnosti.
   2. volí a odvolává členy Správní rady
  6. Valnou hromadu svolává ředitel Centra, a to nejméně jednou za rok. Zasedání Valné hromady se svolává nejméně 10 dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou nebo e-mailovou pozvánkou zaslanou e-mailem členům na e-mailovou adresu sdělenou Centru nebo poštou zaslanou na adresu sídla člena uvedenou ve veřejném rejstříku.
  7. Valná hromada může být svolána i na základě rozhodnutí Správní rady nebo na základě písemné žádosti jedné třetiny všech členů Centra.
  8. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li v okamžik plánovaného zahájení jednání přítomna jedna třetina členů Centra. Valná hromada rozhoduje a přijímá usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů Centra. O zrušení nebo o přeměně Centra rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů Centra.
  9. Valná hromada může rozhodnout metodou „per rollam“(mimo jednání):
   1. Hlasování per rollam probíhá e-mailem. Iniciátor hlasování zašle členům Centra podklady pro hlasování, které tvoří návrh rozhodnutí, o němž má Valná hromada rozhodnout, lhůta, ve které je možné hlasovat a lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování. Lhůta pro hlasování musí být nejméně 5 dnů od dne doručení podkladů pro hlasování.
   2. Rozhodnutí je v tomto případě akceptováno pouze pokud s návrhem rozhodnutí souhlasí formou e-mailu nadpoloviční většina všech členů Valné hromady ve lhůtě stanovené pro hlasování o návrhu rozhodnutí.
   3. Iniciátorem hlasování per rollam může být ředitel nebo předseda Správní rady.
   4. Iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledky hlasování nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení hlasování všem zúčastněným.
   5. Hlasování per rollam ve věci Valné hromady je písemně zaznamenáno do zápisu na jejím nejbližším setkání. Podklady do zápisu předá iniciátor hlasování.
   6. Rozhodnutí per rollam nelze použít pro rozhodnutí o zrušení Centra nebo o jeho přeměně.
 2. SPRÁVNÍ RADA
  1. Členové Správní rady jsou voleni Valnou hromadou, a to na 5 let.
  2. Členové Správní rady mohou být voleni do svých funkcí opakovaně.
  3. Členství ve Správní radě zaniká skončením funkčního období, písemným odstoupením nebo odvoláním Valnou hromadou.
  4. Členové Správní rady nemohou být v pracovněprávním vztahu s Centrem.
  5. Správní rada je nejméně tříčlenná a volí si ze svého středu Předsedu.
  6. Správní rada se schází nejméně dvakrát za rok a svolává ji ředitel Centra nebo předseda Správní rady podle potřeby.
  7. Do působnosti Správní rady patří zejména:
   1. volba předsedy z řad členů Správní rady
   2. projednávání koncepčních otázek programu a činnosti Centra napomáhání rozvoji organizace formou zpětné vazby a nových podnětů na společných setkáních
   3. schvalování rozpočtu Centra a jeho čerpání
   4. volba a odvolání ředitele, rozhodnutí o formě smluvního vztahu s ředitelem, uzavření smluvního vztahu s ředitelem a stanovení výše jeho odměny
   5. jmenování likvidátora v případě zrušení Centra
   6. schvalování účetní závěrky předkládané ředitelem Centra vždy do 30 dní po sestavení účetní závěrky za dané účetní období
   7. projednání ucelené zprávy o hospodaření
   8. rozhodování o přijetí nebo vyloučení člena Centra
  8. Předseda
   1. Chod a jednání Správní rady řídí její předseda.
   2. Předseda Správní rady je volen Správní radou pro funkční období Správní rady.
   3. Předsedu Správní rady může z funkce odvolat Správní rada nebo Valná hromada.
   4. Předseda Správní rady může na svou funkci rezignovat písemným sdělením Správní radě a Valné hromadě.
   5. Předseda Správní rady reprezentuje Správní radu navenek
  9. Jednání Správní rady
   • Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Správní rada rozhoduje a přijímá usnesení většinou hlasů na jednání přítomných členů Správní rady, při rovnosti hlasů rozhoduje Předseda.
   • Předseda Správní rady je odpovědný za zajištění a archivaci zápisů z jednání Správní rady, které obsahují alespoň místo a čas konání jednání, jména přítomných členů Správní rady a zapisovatele a doslovné znění přijatých rozhodnutí, popř. jiných usnesení Správní rady.
  10. Správní rada může rozhodnout metodou „per rollam“ (mimo jednání):
   1. Hlasování per rollam probíhá e-mailem. Iniciátor hlasování zašle členům Správní rady
   2. podklady pro hlasování, které tvoří návrh rozhodnutí, o němž má Správní rada rozhodnout, lhůta, ve které je možné hlasovat a lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování. Lhůta pro hlasování musí být nejméně 5 dnů od dne doručení podkladů pro hlasování.
   3. Rozhodnutí je v tomto případě akceptováno pouze pokud s návrhem rozhodnutí souhlasí formou e-mailu nadpoloviční většina členů Správní rady ve lhůtě stanovené pro hlasování o návrhu rozhodnutí.
   4. Iniciátorem hlasování per rollam může být ředitel nebo předseda Správní rady.
   5. Iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledky hlasování nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení hlasování všem zúčastněným.
   6. Hlasování per rollam ve věci Správní rady je písemně zaznamenáno do zápisu na jejím nejbližším setkání. Podklady do zápisu předá iniciátor hlasování.
 3. ŘEDITEL
  1. Ředitel je statutárním orgánem Centra. Podepisuje se tak, že k názvu Centra připojí svůj podpis s uvedením svého jména a funkce. Prvním ředitelem Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s. je Pavel Říčan, trvale bytem Mezná 28, 393 01 Pelhřimov, r.č. 730106/0228.
  2. Ředitel nemůže být členem Správní rady.
  3. Ředitel řídí chod Centra a realizaci programů schválených Správní radou a za tuto činnost odpovídá Správní radě.
  4. Ředitel je oprávněn vytvářet poradní orgány Centra a jmenovat za jejich členy odborníky z ČR i ze zahraničí.
  5. Ředitel předkládá Správní radě:
   1. plán činnosti na kalendářní rok, a to včetně návrhu rozpočtu,
   2. zprávu o činnosti za uplynulé období, a to vč. zprávy o hospodaření a návrh účetní závěrky
  6. Ředitel vykonává všechna práva a povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům Centra a je zodpovědný za hospodaření Centra.

Článek IX.

HOSPODAŘENÍ A MAJETEK CENTRA
 1. Centrum hospodaří se svým majetkem účelně a hospodárně a k plnění svých cílů užívá majetek, který tvoří zejména:
  1. státní dotace, nadační příspěvky
  2. dary movité i nemovité od fyzických i právnických osob domácích i zahraničních
  3. granty, udělené ceny
  4. dědictví
  5. výnosy z vedlejší hospodářské činnosti.
 2. Rozhodnutí o použití prostředků Centra je v pravomoci Ředitele v rozsahu rozpočtu schváleného Správní radou.
 3. Za hospodaření Centra je odpovědný jeho Ředitel.
 4. Finanční prostředky jsou vedeny na účtu Centra u peněžního ústavu.
 5. Hospodaření Centra podléhá kontrole Valné hromady a Správní rady.
 6. Ředitel podává Správní radě zprávu o hospodaření, a to nejméně jedenkrát za rok

Článek X.

ZRUŠENÍ A ZÁNIK CENTRA A MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ
 1. Centrum zaniká výmazem z rejstříku spolků vedeného příslušným Krajským soudem.
 2. V případě zrušení Centra s likvidací jmenuje Správní rada likvidátora. Při likvidaci Centra se postupuje podle ustanovení občanského zákoníku o likvidaci. Případný likvidační zůstatek se poskytne právnické osobě se shodným nebo obdobným účelem jako má Centrum.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Tyto Stanovy lze měnit nebo doplňovat pouze na základě rozhodnutí Valné hromady.
 2. Pro účely těchto stanov se veškerá dokumentace určená členům doručuje buď na e-mailovou adresu sdělenou Centru (v takovém případě se tato dokumentace považuje za doručenou nejpozději třetí den od odeslání e-mailové zprávy na e-mailovou adresu sdělenou Centru) nebo se doručuje poštou na adresu sídla člena uvedenou ve veřejném rejstříku.

V Praze dne 26. 3. 2014